خطا


بر اساس دستور ستاد مبارزه با کرونا موقتا سیستم صدور مرخصی غیر فعال می باشد .