خطا


با توجه به بخشنامه اتحادیه سازمان های حمل و نقل کشوری و به منظور برگزاری مراسم معنوی اربعین حسینی سامانه از تاریخ 1 آبان لغایت 14 آبان ماه غیر فعال می باشد