تبدیل به احسن تاکسیهای فرسوده تا مدل 1384

بدینوسیله به اطلاع کلیه رانندگان محترم تاکسی میرساند باتوجه به نامه شماره 22229/ص اتحادیه سازمانهای حمل و نقل کشور کلیه تاکسیهای فرسوده تا مدل 1384 موظف اتد تا مورخه 95/04/17 نسبت به ثبت نام در دفاتر پیشخوان و تبدیل به احسن نمودن تاکسی خود اقدام نمایند.