اولین سری تاکسی های جایگزین فرسوده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر الیگودرز گردید

اولین سری تاکسی های جایگزین فرسوده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر الیگودرز گردید

اولین سری تاکسی های جایگزین فرسوده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر الیگودرز گردید

مدیر عامل سازمان حمل و نقل گفت: تاکنون تعداد 343 دستگاه تاکسی فرسوده در سامانه نوسازی تاکسی ها ثبت نام اولیه خود را انجام که از این تعداد 127 دستگاه به مراکز اسقاط معرفی و تاکنون تعداد23 دستگاه تاکسی نو از طریق نمایندگی ایران خودرو تحویل و وارد ناوگان حمل و نقل عمومی گردید.