کشیک تاکسی برای نمازگزاران روز جمعه

کشیک تاکسی برای نمازگزاران روز جمعه

سازمان حمل و نقل همگانی با عنایت به آیین نامه اجرایی تمرکز تاکسیرانی در خصوص انجام کشیک های محوله برای تاکسیرانان هر هفته تعداد 80 دستگاه تاکسی جهت جابجایی شهروندان در روز جمعه ( برای نمازگزاران عزیز  نماز جمعه) کشیک تاکسی فراهم و آماده ارائه خدمات می باشند.