صفحه اصلي > ارکان : هیئت مدیره

 نام و نام خانوادگی:  عباس ملک محمودیسمت:  معاونت خدمات شهری و رئیس هیت مدیره

 

 نام و نام خانوادگی:  رضا غروبیسمت: عضو هئیت مدیره ومدیر عامل نام و نام خانوادگی: رضا رشنوسمت:معاونت راهنمایی ورانندگی وعضوهئیت مدیره  

 

 


بازگشت