ارکان : مدیر عامل

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  رضا غروبی

 

 

سمت: مدیر عامل