اهداف سازمان  :

1-تلاش برای بهبود امر عبور و مرور در شهر از طریق مطالعه ، برنامه ریزی ، طراحی ، آموزش

2-نظارت و هماهنگی در امر حمل و نقل شهر جهت جابجا یی ایمن ، ارزان ، سر یع ، و راحت مسافران ، عابران و کالا

وظایف سازمان  :

3-تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل و ترافيك شهر و ارتباط قوي با دستگاههاي ذيربط.

4-تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت .

5- تدوين نظام برنامه‌ريزي و تهيه طرحهاي مورد نياز حمل و نقل و ترافيك شهر و نظارت بر اجراي آنها.

6-ارائه پیشنهاد تعداد مورد نیاز ناوگان حمل و نقل عمومی به مراجع ذ یصلاح .

7-بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اجرای اهداف سازمان .

8-انجام مطالعات مورد نیاز حمل و نقل درون شهری و به هنگام سازی ادواری

9-تهیه طرح ها و ارائه پیشنهاد برای جابجایی ایمن مسافر و کالا .

10- رعایت سیاستها ، استانداردها ، قوانین و مقررات برای حفظ محیط  زیست و کاهش مصرف انرژی در کلیه طراحی ها و راه کارهای اجرایی .

11-تدوین و اجرای برنامه های آموزش عمومی برای ارتقاء سطح فرهنگ و رفتار ترافیکی شهروندان با بهره گیری از سیاستهای آموزشی مصوب و همکاری دیگر دستگاهها .

 12-مطالعات لازم براي شناخت نيازهاي حمل و نقل همگاني شهر و حومه از قبيل تهيه نقشه
شبكه خطوط جديد و يا اصلاح مسير خطوط موجود و يا تعداد آنها در داخل شهر و حومه
با در نظر گرفتن طول و مسير خطوط بر حسب نيازمنديها و بازدهي كار و همچنين
تشخيص و اعلام اولويتهاي خطوط شبكه با توجه به تمركز جمعيت و بمنظور ارائه
خدمات مطلوب و بررسي نحوه تخصيص هر يك از سيستمهاي ناوگان حمل و نقل
همگاني به خطوط مورد نياز.

13-مطالعات لازم براي احداث و يا تكميل پايانه هاي مسافربري و افزايش، كاهش و يا اصلاح
مسير خطوط در داخل شهر و حومه و بررسي نحوه تخصيص مطلوب ناوگان به خطوط
محدوده خدمات رساني سازمان

14-اداره و بهره برداري و نگهدار ي و نظارت صحيح بر امكانات و تأسيسات سازمان ، از قبيل
تعميرگاه، توقفگاه و غيره، حفظ و نگهداري و اداره امور پايانه هاي مسافربري و تجهيز و
توسعه آنها با استفاده از ابزار و روش هاي پيشرفته و متناسب با افزايش رشد جمعيت و
درصورت لزوم احداث پايانه هاي مسافربر ي جديد در چارچوب قانون اصلا ح لايحه قانوني
احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري در داخل
شهر مصوب سال ۷۲ و همكاري بااتحاديه پايانه هاي مسافربري

15-صدور و تمديد و لغو پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي
(پروانه تاكسيراني) از طريق سازمان براساس مفاد آئين نامه تصويبي و دستورالعملهاي
صادره از وزارت كشور

16-بالا بردن سطح دانش و كارائي پرسنل سازما ن و رانندگان كليه وسائط نقليه عمومي

علي الخصوص در نحوه برخورد با مسافرين