ثبت شکایات مربوط به تخلفات تاکسیرانان جهت طرح در هیئت انضباطی

قابل توجه شهروندان گرامی :
1. در تنظیم شکواییه تکمیل یکی از گزینه های کد تاکسی و یا شماره پلاک کافی می باشد .
2. با توجه به اینکه در صورت تنظیم شکایت ، از طریق سازمان با شما تماس برقرار میگردد تکمیل فیلد شماره تماس الزامی می باشد .
3. شایان ذکر است شماره تلفن وارد شده به صورت محرمانه نزد سازمان باقی می ماند .
شماره پلاک تاکسی : و کد شماره

عنوان تخلف :


نام و نام خانوادگی شاکی : نام پدر شغل : تلفن :

آدرس شاکی :