شورای سازمان مکلف است یک شخص حقیقی با تحصیلات لیسانس حسابداری یا حسابرسی یا مدیریت بازرگانی یا اقتصاد یا حقوق و یا یک شخصیت حقوقی متخصص در رشته های مالی را به عنوان بازرس (حسابرس)برای مدت یک سال انتخاب نماید در انتخاب بازرس رعایت ماده 147 قانون تجارت الزامی است.