نام و نام خانوادگی:  رضا غروبی

 

 

سمت: مدیر عامل