نام و نام خانوادگی:  آقای بهرنگ دالوند

 

سمت:  شهردار و رئیس شورای سازمان

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای حجت اله رشیدی

 

سمت: نماینده استانداری و عضو شورای سازمان

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای داراب علی بخشی

 

سمت: نماینده فرمانداری و عضو شورای سازمان

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای عبدالحسین عسگری

 

سمت:  نماینده شورا اسلامی  شهر و عضو شورای سازمان

 

 

نام و نام خانوادگی: جناب سرگرد ابراهیم ماهرو بختیاری

 

سمت: ریاست راهنمایی و رانندگی و عضو شورای سازمان