آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به مینی بوس

1- آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور

2- آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس (شماره 89370/ت 32680ک مورخ 87/06/03)

3- دستورالعمل اجرایی آیین نامه حمل و نقل دانش آموزان مدارس مصوب هیات وزیران (ابلاغی وزارت کشور به شماره 88127/1/3/37 مورخ 88/05/14)

4- ضوابط تبلیغات در ناوگان حمل و نقل عمومی کشور (ابلاغی وزارت کشور به شماره 121930/1/3/37 مورخ 89/8/11)

5- دستورالعمل واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری ‌از خطوط حمل ونقل همگانی شهر و حومه به بخش غیر دولتی در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر (ابلاغی وزارت کشور به شماره 4044/1/3/س مورخ 82/08/13)

6- قرار داد واگذاری مینی‌بوس و بهره‌برداری از خطوط حمل و نقل همگانی شهر و حومه به بخش خصوصی

7- دستورالعمل نحوه تأمین و واگذاری مینی‌بوس توسط وزارت کشور به بخش غیر دولتی (شماره 111393 مورخ 85/09/08)

8- ماده (4) تصویب نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 1387/06/07 در خصوص سن فرسودگی خودروها

9- آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاحیه‌های بعدی آن (شماره 61572/ت42596ک مورخ 88/3/20)

10- بند 1 برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب هیئت وزیران