انجام خط کشی دو جزئی گذرگاهای عابر پیاده توسط سازمان حمل و نقل

انجام خط کشی دو جزئی گذرگاهای عابر پیاده توسط سازمان حمل و نقل