سازمان حمل و نقل همگانی شهر الیگودرز در سال1380 و به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل همگانی شهر و حومه که شامل مینی بوسرانی ، تاکسیرانی و ... و در جهت تقویت و توسعه کمی و کیفی ناوگان و اعمال نظارت صحیح و همچنین توسعه و تکمیل توقفگاههای مورد نیاز و استفاده از امکانات بخشهای مختلف از جمله بخش خصوصی و تعاونی در جابجایی مسافرین تاسیس گردید.