بر اساس نامه شماره 20225 مورخ 91/07/18 مدیرکل دفتر هماهنگی حمل و نقل و ترافیک سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی‌رانی شهر همدان، واگذاری تاکسی و صدور پروانه بهره‌برداری برای افراد بازنشسته ممنوع می‌باشد. متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

احتراماً، بازگشت به نامه شماره 2575/س مورخ نامه مدیر 91/06/16 ارجاعی از دفتر حقوقی وزارت کشور در خصوص صدور کارنامه شهری و واگذاری تاکسی به افراد بازنشسته به اطلاع  می‌رساند؛ به استناد بند "ر" ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسی‌رانی در شهرداری‌ها، یکی از شرایط لازم برای صدور پروانه تاکسی‌رانی نداشتن شغل دیگر می‌باشد، همچنین به استناد ماده 124 قانون استخدام کشوری، بازنشستگی یکی از حالات استخدامی محسوب می‌گردد.

لذا با عنایت به مستندات مذکور، واگذاری تاکسی و صدور پروانه تاکسی‌رانی برای افراد بازنشسته ممنوع بوده و در صورت عدم رعایت موضوع در سنوات گذشته، سازمان‌ها موظفند در اسرع وقت نسبت به اصلاح روند فوق اقدام نمایند.

لازم به توضیح است افرادی که شغل اصلی آنها تاکسی‌ران می‌باشد، مادامی که توسط مراجع ذیصلاح برای آنها کارت سلامت و تأییدیه توانمندی رانندگی با خودروی عمومی صادر گردد، می‌توانند به فعالیت خود در این حوزه ادامه دهند.