الف- صدور معرفي نامه خودروهاي تاکسي

1- معرفي نامه‌ها در 3 نسخه بطور دقيق و منطبق با کارت و شناسنامه مالکيت خودرو توسط سازمان تاکسيراني يا سازمان حمل و نقل همگاني مطابق با فرم شماره1 صادر و به همراه سه برگ کپي شناسنامه مالک، سه برگ کپي شناسنامه مالکيت خودرو، سه برگ کپي کارت خودرو و سه برگ کپي بيمه نامه شخص ثالث به مراکز تعيين شده در ضميمه الف يا ضميمه ب (کارگاه‌هاي تبديل) ارسال گردد.

"مسئوليت صحت و سقم وتطبيق مدارک مالک و خودرو با معرفي‌نامه بعهده سازمان تاکسيراني مي‌باشد"

خودروهاي معرفي شده اولاً مي بايست مدل 1379 به بعد باشند و ثانياً واژه دو گانه سوز در کارت و شناسنامه خودرو وجود نداشته باشد.

تبصره1: با توجه به طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده و نوسازي ناوگان، اولويت معرفي توسط سازمان تاکسيراني براي خودروهاي تاکسي با عمر کمتر باشد.

تبصره2: تا اطلاع بعدي از معرفي خودروهاي ون غزال و کاروان به کارگاه‌هاي تبديل خودداري گردد.

تبصره3: علاوه بر مراکز تبديل معرفي شده در ضميمه الف تعداد 21 مرکز مطابق ليست مندرج در ضميمه ب آمادگي دارند نسبت به تبديل خودروهاي پژو RD و ROA با کيت ميکسري مدار بسته و پژو 405 و سمند با کيت Sequential انژکتوري گاز اقدام نمايند. هزينه سهم مالک براي اين نوع از تبديل بالاتر مي‌باشد. مالک خودرو با رضايت خويش مي تواند به اين کارگاه مراجعه نمايد.

2- ليست معرفي نامه‌ها توسط اتحاديه سازمان‌هاي تاکسيراني کشور و اتحاديه سازمان‌هاي حمل و نقل همگاني مطابق فرم شماره 2 به صورت هفتگي (سه شنبه هر هفته) به واحد تبديل ناوگان مديريت طرح ملي CNG در شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و رونوشت به پيمانکاران تبديل کارگاهي ارسال گردد.

 

ب- مراجعه مالک به کارگاه و ثبت نام در سايت  NGVI

1-مالک خودرو حداکثر ظرف 5 روز کاري پس از تاريخ صدور معرفي‌نامه به يکي از کارگاه هاي معرفي شده در ضميمه الف يا ضميمه ب جهت تحويل مدارک فوق الذکر و ثبت نام اوليه نمايد.

تبصره4: نامه هاي صادر از سوي تاکسيراني ها حتماً بايد داراي شماره و تاريخ باشد.

تبصره5: در صورت عدم مراجعه مالک تاکسي در مدت زمان تعيين شده بايستي معرفي‌نامه قبلي توسط سازمان تاکسيراني باطل و معرفي نامه جديد صادر شود.

2- کارگاه نسبت به ثبت مشخصات خودروي تاکسي در نرم افزار NGVI اقدام نمايد و پس از ثبت مشخصات خودرو در نرم افزار نسبت به ارائه يک نسخه از پرينت نرم افزار به مالک خودرو اقدام نمايد.

تبصره6: پيمانکار اصلي و کارگاه زير مجموعه موظف است نسبت به برنامه‌ريزي لازم براي تبديل خودرو حداکثر در 2 هفته کاري اقدام نمايند.

پ-تبديل خودرو به گاز سوز

1-تماس کارگاه با مالک خودرو و اعلام شماره حساب و مبلغ فيش واريزي هر خودرو و تاريخ مراجعه جهت تبديل خودرو از طريق شماره تماس هاي مندرج در معرفي‌نامه

2-  قبل از مراجعه خودرو به کارگاه نکات ذيل مي بايست انجام پذيرد:

  • حضور مالک و خودرو جهت تبديل در موعد مقرر و ساعت تعيين شده در کارگاه تبديل.

  • تخليه کامل اقلام اضافي داخل خودرو اعم از جعبه آچار، موکت کف صندوق، برداشتن باند عقب غير فابريک و....

  • برداشتن پشتي صندلي عقب خودرو (به غير از پرايد).

  • عدم پوسيدگي و تغير شکل صندوق و گلگير عقب خودرو( محل نصب مخزن).

  • موتورشويي و زيرشويي خودرو قبل از تبديل.

  • تنظيم بودن موتور قبل از تحويل و اطمينان از سلامت عملکرد خودرو روي سيستم بنزين.

  • باز کردن بوق غير فابريک.

3- با توجه به زمانبر بودن عمليات نصب مالک خودرو حتي المقدور پس از تحويل خودرو کارگاه را ترک نموده و در زمان اعلام شده جهت تحويلگيري خودرو به کارگاه مراجعه نمايد.

4- انجام عمليات تست پس از اولين سوختگيري الزامي بوده و کارگاه بيمه و بر چسب سوختگيري را بعد از انجام تست‌هاي لازم به مالک تحويل خواهد داد. بابت هزينه بيمه و برچسب مجوز سوختگيري تبديل اوليه خودرو هيچ گونه هزينه‌اي اضافي مازاد بر سهم مالک تعيين شده در جدول ضميمه پ نبايستي پرداخت.

5- شرکت پيمانکار بايستي گزارش ثبت نام و تبديل خودروها را به صورت هفتگي (سه شنبه هر هفته) به واحد تبديل ناوگان مديريت طرح CNG مطابق فرم شماره 3 تکميل و ارسال نمايد.

6- هزينه هاي سهم مالک (مبلغ قابل پرداخت توسط مالک) مطابق جدول ضميمه پ مي‌باشد.

 

فرم شماره1

 

آرم

                                                                                                                                     تاريخ:........ .       

                                                                                                                                          شماره:.........

                                          سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني تهران                                    پيوست:.........

 

معرفي نامه دو گانه سوز نمودن خودروهاي تاکسي

مديريت محترم شرکت/ کارگاه CNG ..............................

با سلام

بدينوسيله آقاي/ خانم .............مالک خودرو ................ با مشخصات زير معرفي مي‌گردد. خواهشمند است برابر ضوابط و مقررات نسبت به دو گانه سوز نمودن خودرو به (بنزين- CNG) اقدام نمائيد.

لازم به ذکر است اعتبار اين معرفي نامه حداکثر 5 روز کاري پس از تاريخ صدور بوده و مالک خودرو  مي‌بايست ظرف اين مدت به کارگاه مراجعه و نسبت به تحويل مدارک اقدام نمايد.

مشخصات مالک خودرو

نام

نام خانوادگي

کد ملي

شماره تماس ثابت

شماره تماس همراه

شهر محل سکونت

 

 

 

 

 

 

آدرس:

 

 

مشخصات خودرو

نوع خودرو

سيستم سوخت رساني

سال ساخت

شماره پلاک

شماره شاسي

شماره موتور

نوع کاربري

 

 

 

 

 

 

 

شماره Vin (کارت خودرو):

شماره Pan (کارت سوخت):

 

توجه:

بديهي است در صورت عدم مراجعه مالک خودرو در موعد مقرر سازمان تاکسيراني مسئوليتي در قبال تأمين بنزين بصورت يارانه اي نخواهد داشت.

                                                                مهر وامضاء                       

                              سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني تهران   

 

   آدرس و تلفن سازمان تاکسيراني:

 

                       

فرم شماره2

(تکميل توسط اتحاديه و سازمان تاکسيراني و اتحاديه سازمان حمل و نقل همگاني و ارسال به صورت هفتگي به واحد تبديل ناوگان شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و پيمانکاران تبديل کارگاهي)

 

گزارش معرفي تاکسي هاي سراسر کشور به کارگاه هاي تبديل خودرو از تاريخ--/--88  لغايت --/--/88

نام استان

نام شهرستان

نام کارگاه

نوع خودرو

پرايد

پيکان

پژو Roa/RD

پژو 405/ سمند

خودروهاي ون

دليکا

نارون

تهران

تهران

کارگاه 1

 

 

 

 

 

 

کارگاه  2

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

کرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

              

 

فرم شماره 3

(تکميل توسط پيمانکاران تبديل کارگاهي و ارسال به صورت هفتگي به واحد تبديل ناوگان شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي)

گزارش هفتگي تبديل خودروهاي تاکسي سراسر کشور از تاريخ --/--88  لغايت --/--/88

مجموع

 

 

 

تهران

نام استان

 

 

 

کرج

تهران

نام شهرستان

 

 

 

 

...

کارگاه 2

کارگاه 1

نام و آدرس کارگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعه

پرايد

نوع خودرو

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پذيرش شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد تبديل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد در نوبت تبديل

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعه

پيکان

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پذيرش شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد تبديل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد در نوبت تبديل

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعه

پژو RD و Roa

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پذيرش شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد تبديل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد در نوبت تبديل

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعه

پژو 405 و سمند

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پذيرش شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد تبديل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد در نوبت تبديل

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعه

دليکا

خودروهاي ون

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پذيرش شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد تبديل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد در نوبت تبديل

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعه

نارون

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پذيرش شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد تبديل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد در نوبت تبديل

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد مراجعه

مجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد پذيرش شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد تبديل شده

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد در نوبت تبديل