آئین‌نامه انضباطی سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور


فصل اول – کلیات

ماده1 – در جهت اجرای ماده . . . . .آئین‌نامه اجرائی سازمان مصوب . . . . . . . . شورای سازمان و به منظور ایجاد رفاه و بالابردن خدمات سرویس‌دهی به شهروندان و بهبود شرایط و رعایت حقوق قانونی در محیط کار و همچنین ایجاد محیطی سالم و ارتقاء سطح مهارت و شناخت و پرورش استعدادها و رعایت حقوق انسانی در محیط کار و تشویق کارگران و رانندگان و کلیه دارندگان پروانه‌های اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر و در جهت بالابردن سطح کارآیی و بهره‌وری و برحذر داشتن آنان از بی نظمی، کم کاری و بطالت در محیط کار، آیین‌نامه زیر با استناد به ماده 1 و 7 اساسنامه سامان حمل و نقل همگانی شهر. . . . . . . . . . . . . به شرح ذیل تدوین و تصویب می‌گردد.

 

ماده2- این آیین‌نامه برای دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر و نیز کلیه رانندگان خودروهای ملکی و تحت نظارت سازمان و  . . . . . . . . . .  لازم‌الرعایه است.

تبصره: در مواردی که این آیین‌نامه مسکوت است بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغی یا قوانین و مقررات مرتبط عمل خواهد شد.

 

ماده3- به منظور حسن اجرایی آیین‌نامه و همچنین با توجه به تفاوت ماهوی موضوع تخلفات و برای تصمیم سازی دقیق و جلوگیری از تضییع حقوق بهره‌برداران و نیز در راستای دستیابی به اهداف و منشور اخلاقی سازمان به تعداد مورد نیاز هیأت‌های انضباطی که برای سهولت در این آیین‌نامه «هیأت» نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

 

ماده4- ترکیب اعضا و اختیارات هیأت با توجه به تفاوت ماهوی تخلفات متفاوت خواهد بود.

ماده 5- سازمان یا نماینده قانونی آن موظف است یک نسخه از آیین‌نامه ‌انضباطی را که پس از تنظیم به تأیید هیأت مدیره و شورای سازمان رسیده است جهت اطلاع و آگاهی رانندگان خودروهای ملکی (کارگران) و تحت نظارت سازمان و نیز کلیه دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌و اشتغال حمل و نقل عمومی مسافر در قالب فرم‌ها و تعهدنامه‌های ویژه در دو نسخه طراحی و پس از تأیید و امضای بهره‌برداران و مدیریت سازمان (در صورت لزوم با گواهی دفاتر اسناد رسمی) یک نسخه از آن را به بهره‌برداران تحویل و نسخه دیگر را در پرونده‌های مربوطه (نزد سازمان) نگهداری نماید.

 

فصل دوم

آیین‌نامه ‌انضباط رانندگان و دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر

 

الف- مقررات کلی

بمنظور بالا بردن سطح کارایی رانندگان تاکسی و تاکسیداران و نیز کلیه دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌و اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر مقررات زیر در نظر گرفته شده است. لذا کلیه موارد مندرج در این فصل برای آنها الزامی است.

 

ب- مقررات انضباطی

ماده6- به منظور حسن اجرای این آیین‌نامه ‌و رسیدگی به تخلفات رانندگان (تاکسیرانان) و کلیه دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌و اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر (تاکسیداران) با استناد به ماده 15 آیین‌نامه ‌اجرایی (قانون الحاق یک تبصره راجع به تمرکز امور تاکسیرانی زیر نظر شهرداری) هیأتی مرکب از نماینده تاکسیداران دارای پروانه بهره‌برداری ‌یا نماینده اشخاص حقوقی که به نمایندگی سازمان اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر می‌نمایند یا تاکسیرانان دارای پروانه تاکسیرانی حسب مورد مطرح شده در هیأت و نماینده سازمان و نماینده شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی آن تشکیل خواهد شد.

تبصره1: هیأت در اولین جلسه کتباً موجودیت خود و مشخصات اعضاء و معرفی یک نفر به عنوان دبیر هیأت را به مدیریت سازمان اعلام خواهد کرد.

تبصره 2: مدت فعالیت اعضای هیأت دو سال می‌باشد (انتخاب مجدد نیز بلامانع است).

تبصره 3: جلسات هیأت بنا به تصمیم رییس هیأت تشکیل خواهد شد.

تبصره 4: دعوت برای جلسات هیأت با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و اعلام موضوع جلسه باید حداقل هفت روز قبل از تشکیل جلسه هیأت بوسیله دعوتنامه کتبی از اعضای هیأت توسط دبیر هیأت به عمل آید.

تبصره 5: جلسات هیأت بنا به دعوت مدیریت سازمان به ریاست شورای اسلامی شهر یا جانشین قانونی وی حداقل هر ماه یکبار در محل تعیین شده توسط مدیریت سازمان تشکیل می‌گردد.

تبصره 6: جلسات هیأت با حضور کلیه اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات هیأت با اکثریت دو رأی معتبر است به شرطی که یکی از دو نفر نماینده سازمان باشد.

تبصره 7: جلسات فوق العاده هیأت بنا به درخواست حداقل دو نفر از اعضا تشکیل می‌گردد و رییس هیأت نیز موظف است به تشکیل جلسه فوق العاده حداکثر ظرف مدت 10 روز اقدام نماید.

تبصره 8: چنانچه هر یک از اعضای هیأت دو جلسه پی در پی بدون عذر موجه در جلسه حضور نیابند از طرف هیأت به وی اخطار کتبی داده خواهد شد و در صورتی که این غیبت برای سومین بار متوالی انجام پذیرد، حکم محرومیت از شرکت در جلسات برای وی صادر خواهد شد.

تبصره 9: هر گاه یکی از اعضای هیأت از شرکت در جلسات هیأت محروم و یا در اثر فوت، استعفا، اخراج یا هر دلیل دیگر امکان شرکت در جلسه را نداشته باشد نماینده دیگری با توجه به ماده «5» برای باقیمانده دوره هیأت انتخاب و معرفی خواهد شد.

تبصره 10: هیأت پس از وصول پرونده تخلفات از سازمان، به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف مدت 10 روز توضیحات خود را کتباً به هیأت ارسال کند. پس از انقضای مدت مذکور هیأت مکلف است که ظرف مدت 1 ماه حسب مورد و بر اساس مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ کند.

 تبصره 11: تصمیمات و نظرات هیأت نباید مغایر با قوانین جاری کشور و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوطه و نیز اساسنامه و آیین‌نامه ‌اجرایی سازمان باشد.

تبصره 12: در مواقع ضروری پس از درخواست مدیریت واحد ذیربط با تائید مدیر عامل سازمان تا اتخاذ تصمیم لازم از سوی هیأت از کارکرد راننده متخلف در خط جلوگیری خواهد شد.

تبصره 13: در صورتی که تخلف راننده و دارنده تاکسی از جرایم جزایی مندرج در سایر قوانین کشور باشد علاوه بر اعمال تصمیم‌های هیأت انضباطی، مراتب جهت اعمال مقررات کیفری مناسب به مراجع ذیصلاح قضایی نیز منعکس می‌شود.

تبصره 14: افرادی که پروانه تاکسیرانی آنها به صورت دایم باطل می‌شود حق ثبت نام مجدد برای دریافت پروانه جدید را نخواهند داشت.

 

ماده7- رسیدگی به تخلفات تاکسیداران دارای پروانه بهره‌برداری یا نماینده اشخاص حقوقی که به نمایندگی سازمان اقدام به حمل و نقل عمومی مسافر می‌نمایند یا تاکسیرانان دارای پروانه تاکسیرانی در قالب جدول شماره 1 و 2و 3 و 4 (پیوست همین آیین‌نامه) و با استناد به قانون (الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون تمرکز امور تاکسیرانی زیر نظر شهرداری) خواهد بود.

تبصره 1: تخلفات خارج از جدول ارائه شده در صورت ایجاد اخلال و بی‌نظمی در عملکرد سازمان بنا به تشخیص مدیریت سازمان قابل طرح در هیأت انضباطی خواهد بود.

تبصره 2: در صورت وقوع تخلف جهت تنبیه متخلف مراحل زیر باید رعایت گردد:

الف- بازرسان یا مسئولین ذیربط سازمان در صورت مشاهده تخلف موضوع را به مدیریت سازمان یا نماینده قانونی آن گزارش می‌نمایند، متعاقب آن مدیریت سازمان تخلف را بررسی نموده و در صورت لزوم می‌تواند مسئله را برای تصمیم‌گیری به هیأت انضباطی ارجاع نماید.

ب- هیأت پس از دریافت گزارش با توجه به شواهد و مدارک مستند بررسی و تحقیقات لازم را به عمل آورده و مطابق جداول تخلفات نظر خود را به مدیریت سازمان ارائه خواهد نمود.

 

ماده8- چنانچه بر اثر اقدام مدیریت یا نمایندگان قانونی سازمان دارنده پروانه بهره‌برداری ‌(رانندگی) یا راننده خودرو تحویل مراجع قضائی شدند و در دادگاه صالحه جرم وی ثابت نشده و تبرئه گردد در صورتی که پروانه و امتیاز نامبرده لغو گردیده باشد محق به دریافت امتیاز لغو شده می‌باشد ضمناً دارنده پروانه بهره‌برداری و راننده پس از برائت چنانچه بعمل سازمان معترض باشد می تواند موضوع را در مراجع صلاحیت دار قضائی مطرح تا مطابق قانون و مقررات مربوط با سازمان رفتار گردد.

 

ج- مقررات تشویقی

به منظور بالا بردن سطح کارآیی رانندگان (تاکسیرانان) و کلیه دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری و اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر (تاکسیداران) و انضباط کار در این آیین‌نامه ‌مقررات تشویقی زیر در نظر گرفته شده است:

 

ماده9 – انواع تشویقات:

1-تشویقات معمولی:

تشویق معمولی شامل کلیه رانندگان (تاکسیرانان) و دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری و اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر (تاکسیداران) می‌شود که با توجه به بررسی و ارزیابی‌های به عمل آمده به توسط واحدهای ذیربط سازمان به مدیریت سازمان هر شش ماه یک بار برای تشویق به هیأت مدیره سازمان معرفی می‌گردند.

 

2- تشویقات فوق العاده:

تشویق فوق العاده شامل رانندگان و بهره بردارانی می‌شود که حسب مورد با توجه به انجام کارهای فوق العاده و عملکرد درخشان (بنا به تشخیص و ارزیابی مدیریت سازمان) خارج از موعد سالیانه برای تشویق به هیأت مدیره سازمان معرفی خواهند شد.

 

ماده 10 – روش ارزیابی و اتخاذ تصمیمات در هیأت (مدیره):

واحدهای مرتبط و ذیربط سازمان که نظارت مستقیم بر عملکرد رانندگان (تاکسیرانان) و کلیه دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌و اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر (تاکسیداران) دارند، ضمن ارزیابی عملکرد و بررسی سوابق آنها با توجه به موارد پیش بینی شده در شرح وظایف ایشان کسانی را که برای تشویق مناسب تشخیص دهند، مراتب را کتباً با ذکر دلایل مربوطه (در مواردی که احتیاج می‌باشد به پیوست مدارک مربوطه) به مدیریت سازمان اعلام می‌نمایند.

مدیریت سازمان نیز با ارزیابی مجدد افراد معرفی شده را برای اتخاذ تصمیم به همراه پیشنهادات و چگونگی انجام تشویق با توجه به امکانات سازمان به هیأت مدیره سازمان معرفی می‌نماید.

هیأت مدیره سازمان نیز با توجه به پیشنهادات ارائه شده و با لحاظ امکانات سازمان بررسی و اعلام نظر خواهد نمود.

تبصره1- نظر هیأت مدیره با ابلاغ به مدیریت سازمان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 2- مدیریت سازمان می‌تواند علاوه بر پاداش نقدی مطابق بندهای زیر، موارد تشویقی را به هیأت مدیره سازمان پیشنهاد نماید:

1-تشویق در جمع و حضور دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌و رانندگان خودروهای تحت نظارت سازمان.

2- فراهم نمودن امکانات لازم جهت زیارت اماکن متبرکه در داخل کشور در مدت زمانی حداکثر یک هفته (توسط سازمان).

3- ترتیب ملاقات با مقام معظم رهبری.

4- ترتیب ملاقات با روسای قوای مقننه، قضائیه، مجریه و دیگر مقامات لشکری و کشوری.

5- ترتیب معرفی از طریق رسانه‌های گروهی.

 

 

فصل سوم

آیین‌نامه ‌انضباط کار (کلیه کارگران و رانندگان خودروهای ملکی سازمان)

الف – کلیات:

به منظور ایجاد محیط سالم در جهت بالا بردن سطح تولید و بهبود شرایط کار و همچنین ارتقاء سطح مهارت و شناخت و پرورش استعدادها، رعایت حقوق انسانی در محیط کار و تشویق کارگران به کار بهتر و نیز در جهت بالابردن سطح کارآیی و بهره‌وری و بر حذر داشتن آنان از بی‌نظمی، کم کاری و بطالت در محیط کارگاه‌ها، آیین‌نامه ‌انضباطی با استناد به مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوطه ( تبصره 2 ماده 27 قانون کار) و نیز سایر مقررات مرتبط، مشتمل بر مقررات زیر در قالب آیین‌نامه ‌انضباط کار در نظر گرفته شده است که برای کلیه کارگران و رانندگان خودروهای ملکی سازمان لازم الرعایه می‌باشد.

 

ب- مقررات تشویقی:

ماده 11- انواع تشویقات:

تشویق کارکنان و رانندگان خودروهای ملکی سازمان به دو صورت انجام می‌گیرد:

1- تشویق معمولی

2- تشویق موردی

تبصره: مدیریت سازمان می‌تواند به منظور اجرای این آیین‌نامه و برای تشویق کارگران و کلیه دارندگان خودروهای ملکی هر سال به هنگام تنظیم بودجه سالیانه به اقتضای توان مالی سازمان بودجه ای تعیین و پس از تصویب نهایی برای پرداخت پاداش‌های مقتضی تخصیص دهد.

 

ماده 12- تشویق معمولی:

تشویق معمولی شامل کارکنانی می‌گردد که کلیه موارد مندرج در جدول شماره 5 این آیین‌نامه ‌را رعایت نمایند.

تبصره: موارد تشویق معمولی و حداکثر امتیازات متعلق به هر مورد به شرح جدول شماره 5 به پیوست این آیین‌نامه ‌می‌باشد.

 

ماده 13- روش ارزیابی

تشویق معمولی هر ماه یکبار از تاریخ اجرای این آیین‌نامه ‌به عمل می‌آید و میانگین ارزشیابی هر شش ماه ملاک تصمیم قرار خواهد گرفت. بدین منظور سرپرست قسمت و یا مدیر و یا شخصی که سمت سرپرستی مستقیم کارگر را به عهده دارد، امتیازاتی را که برای هر مورد به کارگر تعلق می‌گیرد، همه ماهه در جدول ثبت و در پایان هر شش ماه جدول و میانگین شش ماهه را به مدیریت واحد پیشنهاد می‌کنند.

تبصره 1: مقامات بالاتر از سرپرست مستقیم، هر یک می‌توانند نظر خود را در مورد امتیازاتی که به کارگر داده شده، در ذیل جدول و یا جدول جداگانه اعلام دارند. جدول تنظیم شده را به مدیریت سازمان پیشنهاد کنند. مدیریت سازمان پس از ملاحظه امتیازات و عنداللزوم جرح و تعدیل لازم آن را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت انضباطی ارسال خواهد داشت.

تبصره 2: در مورد افرادی که در ماه‌های فاصله شش ماه زمان ارزشیابی استخدام می‌شوند جدول امتیازات برای بار اول استثنائاً، نسبت به مدت اشتغال کارگر تکمیل می‌شود.

ماده 14- نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت:

هیأت پس از دریافت جداول و بررسیهای لازم بر اساس جمع امتیازاتی که بدست آمده درصدی از کارکنان را که بالاترین امتیاز را کسب کرده اند برگزیده و بر اساس امتیازات متعلقه پاداشی را که برای آنان تهیه نموده به مدیریت پیشنهاد خواهد کرد. (مشروط بر اینکه میانگین امتیاز هیچ یک از موارد مذکور از هفتاد درصد حداکثر امتیاز پیش بینی شده کمتر نباشد).

 

ماده 15- مدیریت سازمان اعتباری را که در بودجه سالیانه برای هر قسمت اختصاص یافته که بر اساس تخصص، تعداد کارکنان و میزان کارآیی هر قسمت تعیین شده به قسمت مربوطه اعلام می‌دارد تا به هنگام اعطای امتیاز و پیشنهاد آن میزان بودجه مربوطه را در نظر بگیرند.

 

ماده 16- هیأت می‌تواند در صورت لزوم و با توجه به امکانات علاوه بر پاداش نقدی مندرج در جدول ماده 11 موارد تشویقی زیر را به مدیریت سازمان پیشنهاد نماید:

1-تشویق در حضور کارکنان و درج در پرونده پرسنلی.

2- فراهم نمودن امکانات لازم جهت زیارت اماکن متبرکه داخلی حداکثر به مدت یک هفته (توسط مدیریت سازمان).

3- معرفی شایسته‌ترین کارکنان تشویق شده با ذکر مراتب شایستگی به عنوان کارگر نمونه واحد توسط مدیریت به وزارت کار و امور اجتماعی جهت اقدام به یک یا چند مورد زیر با توجه به امکانات و شرایط موجود و تعداد کارگران معرفی شده:

الف) ترتیب ملاقات با مقامات عالی کشور.

ب) اعطای نشان کار یا لوح تقدیر

ج) ترتیب معرفی از طریق رسانه‌های گروهی.

د) سایر تشویقات مانند تأمین هزینه‌های آموزش و اعطای بورس تحصیلی.

 

ماده 17- تشویق موردی:

تشویق موردی شامل کارکنانی می‌شود که حداقل یک مورد از بندهای مندرج در جدول شماره 5 را انجام دهند.

 

ماده 18- روش ارزیابی:

کارگری که یک یا چند مورد از جدول تشویقات موردی را انجام دهد کارش توسط سرپرست، مدیر و یا هر شخص دیگری که در کارها عملاً سرپرستی مستقیم وی را به عهده دارد ارزیابی شده و امتیاز متعلق به وی ثبت می‌گردد. گزارش مذکور از طریق سلسله مراتب به مدیریت سازمان تسلیم می‌گردد و در هر یک از مراحل سرپرستان و مدیران می‌توانند نظر خود را زیر گزارش اعلام نمایند و مدیریت واحد با توجه به نظرات داده شده، نظر نهایی خود را اعلام و جهت اظهار نظر و اخذ تصمیم به هیأت ارسال می‌دارد.

 

ماده 19- نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم:

هیأت پس از دریافت جدول امتیازات و گزارش مربوطه به منظور رسیدگی به موضوع تشکیل جلسه می‌دهد. هیأت می‌تواند با دعوت از مسئولان و کارشناسان در جلسات خود از نظرات مشورتی آنان استفاده نماید. هیأت پس از تعیین امتیاز نهایی می‌تواند بر اساس بودجه مصوب مبلغی پاداش برای کارگر در نظر بگیرد و یا اینکه بر اساس هر 5 امتیاز معادل یک روز مزد و مزایا برای کارگر به مدیریت سازمان پیشنهاد نماید.

 

ماده 20- در صورتیکه کارگری خود را مستحق دریافت امتیاز بداند و سرپرست مربوطه به عللی وی را محق ندانسته و برای تشویق وی اقدام ننماید و یا اینکه کارگر به امتیاز داده شده اعتراض نماید، می‌تواند اعتراض خود را جهت ارجاع به هیأت به همراه مدارک و اسناد و دلایل کافی به مدیریت تسلیم نماید و مدیریت پس از رسیدگی و تأیید شکایت، تقاضا و درخواست کارگر شاکی را جهت ارزیابی مجدد به هیأت ارجاع می‌نماید.

 

ماده 21- پس از اعلام نظر هیأت در صورتی که مدیریت ارزش کارگر یا طرح او را بیش از حداکثر امتیاز پیش بینی شده تشخیص دهد،پس از تعیین امتیاز پاداش متعلقه را با شرح موافقت هیأت مدیره سازمان به کارگر اعطا خواهد نمود.

 

ماده 22- هیأت می‌تواند در صورت لزوم با توجه به امکانات علاوه بر داشتن نقدی موارد تشویقی زیر را به مدیریت پیشنهاد نماید:

1-تشویق در حضور کارگران و درج در پرونده پرسنلی.

2- فراهم نمودن امکانات لازم جهت زیارت اماکن متبرکه یا نمایشگاه‌های خارج از کشور

3- معرفی و اعزام کارگر تشویق شده به دوره‌های آموزش تخصصی و بازدید از واحدهای مشابه خارج از کشور.

4- معرفی کارگر با ذکر مشخصات کار او به وزارت کار و امور اجتماعی از طریق اداره کل کار و امور اجتماعی جهت تشویق و اقدام به یک یا چند مورد زیر با توجه به امکانات و شرایط موجود:

الف) ترتیب ملاقات با مقامات عالی کشور.

ب) اعطای نشان کار یا لوح تقدیر.

ج) ترتیب معرفی از طریق رسانه های گروهی.

 

ج – مقررات انضباطی (تخلفات)

ماده 23- منظور از تخلفات در این آئین نامه عبارت است از:

1-قصور کارگر که جنبه جزایی نداشته و حکم آن در ماده 27 قانون کار داده شده است.

2- تقصیر و تخلفاتی که جرایم ناشی از آن جنبه جزایی داشته و رسیدگی به آن در مراجع قضایی ذیصلاح احاله می‌گردد.

 

ماده 24- تخلفات گروه 1- تخلفاتی است که قصور و سهل انگاری تلقی می‌گردد و شامل موارد زیر است:

1-بی حرمتی به موازین شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوری اسلامی ایران در سازمان.

2- تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد واحد ذیربط سازمان.

3- دادن گواهی یا گزارش خلاف واقع در سازمان.

4- تمرد از اجرای دستورات مافوق.

5- استعمال دخانیات در محل‌های ممنوعه.

6- خوابیدن در محل کار در ساعات کار.

7- سوء استفاده از اختیارات شغلی و تحمیل هر نوع کار غیرمرتبط به کارگر.

8- عدم استفاده از وسایل حفاظتی در محیط کار به هنگام کار.

9- اهمال و قصور که موجب بروز حادثه و از بین رفتن و آسیب دیدن ماشین آلات یا خرابی خدمات گردد.

10- اهمال و قصور کارگر که موجب بروز حادثه ناشی از کار و منجر به جرح گردیده باشد.

11- غیبت غیر موجه و ترک محل کار بدون اجازه از سرپرست.

12- عدم رعایت مفاد بخشنامه‌ها، مقررات داخلی و دستورالعمل‌های سازمان.

13- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج.

 

ماده 25- مجازات تخلفات گروه 1 عبارتند از:

نوبت اول – اخطار شفاهی بدون درج در پرونده.

نوبت دوم – اخطار یا توبیخ کتبی بدون درج در پرونده

نوبت سوم – توبیخ کتبی با درج در پرونده

نوبت چهارم – توبیخ کتبی تا اخراج

تبصره: در صورتیکه هیأت انضباطی رأی به اخراج کارگر بدهد، کارگر با توجه به مفاد ماده 27 قانون کار می‌تواند به مراجع حل اختلافات مراجعه نماید.

 

ماده 26- تخلفات گروه 2 شامل تخلفات و جرایمی است که جنبه جزایی داشته و شامل موارد زیر می‌شود:

1-افشای اخبار، اطلاعات و آمار محرمانه سازمان حمل و نقل همگانی شهر، اعم از اقتصادی یا مالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا نشر آن به هر ترتیب ( به استثنای افشای عملیات غیر قانونی).

2- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند و یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند.

3- تشویق و ترغیب کارگران به کم کاری و یا ترک کار.

4- از کار انداختن سیستم حفاظتی و یا عدم استفاده از وسایل حفاظتی در نگهداری ماشین آلات و دستگاه‌ها.

5- جعل، الحاق، مخدوش یا تحریف اسناد و مدارک به قصد سوء استفاده.

6- ارائه مدارک تقلبی جهت استخدام و یا درجریان اشتغال به قصد سوء استفاده.

7- ایراد ضرب و جرح در محل کار.

8- رشوه دادن، رشوه گرفتن، سرقت، اختلاس و هر گونه سوءاستفاده از اموال سازمان.

9- اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر.

10- اعتیاد به مواد مخدر.

11- کارشکنی، شایعه پراکنی و شرکت در تحصن‌ها، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی.

12- اعمال فشارهای گروهی و فردی برای تحصیل مقاصد و یا بدست آوردن امتیازات غیر قانونی.

13- فحاشی، توهین و بی‌حرمتی به همکاران و پرسنل.

14- تهمت و افترا به مدیران و کلیه کارکنان و  کارگران ( با ارائه مدارک و استدلال قاضی پسند)

15- ارتکاب سایر جرایمی که بر طبق قوانین جرم شناخته می‌شوند.

16- مجازات تخلفات گروه دو/2 به شرح زیر خواهد بود:

نوبت اول – اخطار کتبی بدون درج پرونده

نوبت دوم-  اخطار کتبی با درج پرونده

نوبت سوم – از توبیخ با درج پرونده تا اخراج

نوبت چهارم – هیأت تصمیم خود را تا حد اخراج خواهد گرفت.

 

ماده 27- در مورد تخلف گروه دو مدیریت سازمان می‌تواند موضوع را جهت رسیدگی به مراجع قضایی احاله نماید و تا هنگامی که رأی مراجع ذیصلاح صادر نگردیده است، قرار داد کارگر معلق خواهد گردید و در صورت صدور رأی محکومیت، پس از تأیید مراجع حل اختلاف کارگر اخراج خواهد شد.

حکم این ماده شامل مواردی که کارگر به دلیل ارتکاب جرم و بدون شکایت کارفرما بازداشت و محاکمه و محکوم می‌گردد نیز خواهد شد. در صورتی که مراجع مذکور رأی به برائت کارگر بدهند کارفرما موظف است کارگر را به عودت داده و علاوه بر ضرر و زیان وارده به وی مزد ایام توقیف وی را نیز بپردازد، ایام توقیف جزو مدت کار وی محسوب خواهد شد.

تبصره1 : چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد، کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده او پرداخت نماید.

تبصره 2: در مواردی که در اثر اعمال کارگر، ضرر و زیانی متوجه کارفرما گردد، جبران ضرر و زیان طبق رأی مراجع ذیصلاح به عهده کارگر خواهد بود.

تبصره 3: موارد زیر غیبت موجه محسوب می‌گردد:

1-تولد فرزند به مدت یک روز.

2- فوت پدر، مادر، همسر و فرزندان با احتساب مرخصی مذکور در بند 2 ماده 27 قانون کار مجموعاً حداکثر تا یک هفته.

3- فوت برادر و خواهر تا 4 روز.

4- احضار فرد توسط مراجع قضایی و قانونی جهت ادای شهادت و مشابه آن به مدت مورد لزوم بنا به تشخیص مسئولین مربوطه و یا گواهی مراجع قانونی.

5- ارائه دلایل و مستندات قابل قبول که غیبت را موجه نماید.

6- ازدواج دایم به مدت 3 روز.

تبصره 4: در کلیه موارد یاد شده مراتب ظرف 48 ساعت باید به طریق ممکن به اطلاع مدیریت سازمان برسد.

تبصره 5: تشخیص صحت و سقم موارد فوق ابتدا با مدیریت سازمان بوده و در صورت وجود اختلاف هیأت انضباطی در این زمینه اظهار نظر خواهد کرد.

تبصره 6: در صورت درخواست کارگر و موافقت سرپرست، غیبت موجه از مرخصی استحقاقی وی کسر می‌گردد. در غیر این صورت نسبت به ایام غیبت وی، مزد به وی پرداخت نخواهد شد.

 

ماده 28- در صورت بروز تخلف، جهت تنبیه کارگر متخلف به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

سرپرست یا هر شخص دیگری که سرپرستی مستقیم کارگر را به عهده دارد و یا مسئولان اداری، حسب مورد، نسبت به نوع تخلف موضوع را از طریق سلسله مراتب به مدیریت سازمان گزارش می‌نمایند. مدیریت سازمان پس از بررسی گزارش، چنانچه تخلف کارگر را در شمار تخلفات گروه یک تشخیص داده و تنبیه او را مصلحت بداند، موضوع را به هیأت انضباطی ارجاع می‌نماید.

هیأت نیز پس از انجام مطالعات و بررسی‌های لازم، با توجه به جداول تخلفات این آیین‌نامه ‌نظر خود را به مدیریت سازمان اعلام می‌کند و مدیریت می‌تواند نظر هیأت را اجرا و یا تنبیه کارگر صرفنظر نماید.

 

ماده 29- تنبیهات تخلفات مربوط به تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیر موجه عبارتند از:

نوبت اول – از 4 تا 12 ساعت در ماه: عدم پرداخت مزد و مزایای جانبی قانونی به علاوه اخطار شفاهی. از 12 تا 24 ساعت در ماه: عدم پرداخت مزد و مزایای قانونی

نوبت دوم – عدم پرداخت مزد و مزایای جانبی به اضافه توبیخ کتبی با درج در پرونده و نوبتهای بعدی تا حد اخراج.

 

ماده 30 – تخلفات مربوط به غیبت موجه طبق جدول شماره 6 می‌باشد.

 

د – مقررات اجرایی

ماده 31- به منظور حسن اجرایی این آیین‌نامه، هیأتی بنام هیأت انضباط کار مرکب از افراد زیر تشکیل می‌گردد:

الف- در صورتیکه تعداد کارکنان سازمان 35 نفر یا بیشتر باشد:

1-نماینده شورای اسلامی کارگران (نماینده کارگران) دو نفر .

2- نماینده مدیریت یا کارفرما (حتی المقدور از کادر کارگزینی) دو نفر.

3- نماینده‌ای از میان سرپرستان واحدهای سازمان با انتخاب سایر سرپرستان یک نفر.

ب- در صورتیکه تعداد کارکنان سازمان کمتر از 35 نفر باشد:

1-نماینده شورای اسلامی کارگران (نماینده کارگران) یک نفر .

2- نماینده مدیریت یا کارفرما (حتی المقدور از کادر کارگزینی) یک نفر.

3- نماینده ای به انتخاب دو نفر از اعضای اخیر الذکر یک نفر.

 

ماده 32- مدت عضویت در هیأت انضباط کار دو سال و انتخاب مجدد اعضای قبلی هیأت نیز بلامانع می‌باشد.

تبصره: هر گاه یکی از اعضای هیات در اثر فوت، استعفا یا اخراج و یا به هر دلیلی دیگر امکان شرکت در جلسه را نداشته باشد، نماینده دیگری با توجه به ماده 30 برای باقیمانده مدت دوره انتخاب و معرفی خواهد شد.

 

ماده 33- هیأت انضباط کار پس از اولین جلسه هیأت، مشخصات اعضا و موجودیت خود را کتباً به واحد کار و امور اجتماعی و نیز مدیریت سازمان اعلام دارد.

 

ماده 34- جلسات هیأت انضباط کار با حضور کلیه اعضا رسمیت می یابد و چنانچه هیأت به دلیل عدم حضور کلیه اعضا در دو جلسه متوالی رسمیت نیابد، موضوع مستقیماً از سوی ذینفع قابل طرح در مراجع حل اختلاف      می‌باشد.

 

ماده 35- تصمیمات هیأت انضباط کار در کلیه موارد با اکثریت آرا معتبر است مگر در مورد اخراج کارگر که مقررات ماده 27 قانون کار لازم الرعایه می‌باشد.

 

ماده36- هیأت انضباط کار می‌تواند در جلسات خود از نظر مشورتی سرپرست مستقیم کارگر یا کارگران شهود استفاده نماید و سرپرست مستقیم در جلسات مذکور فاقد رأی است. ( مگر در مواردی که خود عضو هیأت انضباط کار باشد).

 

ماده 37- تصمیمات هیأت نباید مغایرتی با قانون کار و آیین‌نامه ‌ها و مقررات مربوطه داشته باشد.

ماده 38- صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت در دفتر ویژه ای ثبت و به امضای افراد حاضر در جلسه رسیده و سپس در هیأت نگهداری می‌شود.

ماده 39- تصمیمات هیأت در پنج نسخه تنظیم و به ترتیب زیر توزیع می‌گردد:

1-یک نسخه جهت اطلاع کارگر و یا کارگران ذینفع.

2- یک نسخه جهت اطلاع کارفرما.

3- یک نسخه جهت اطلاع شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگر.

4- یک نسخه جهت واحد کار و امور اجتماعی محل.

5- یک نسخه جهت ضبط در بایگانی هیأت انضباط کار.

 

ماده 40 – هیأت در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر را به عنوان دبیر جلسه انتخاب می‌نماید.

تبصره: کلیه مکاتبات و دعوت نامه‌های مربوطه توسط دبیر هیأت انجام می‌پذیرد (در دعوت نامه‌ها دستورات جلسه باید قید گردد).

 

ماده 41- چنانچه هر یک از طرفین به تصمیمات هیأت انضباط کار معترض باشند، می‌توانند به مراجع حل اختلاف (موضوع فصل نهم قانون کار) مراجعه نمایند.

 

ماده 42 – در موارد اضطراری طبق درخواست مدیریت، هیأت بلافاصله تشکیل جلسه داده و تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

 

ماده 43- چنانچه از تاریخ آخرین تخلف طی مدت شش ماه در مورد تخلفات گروه یک یک سال و در مورد تخلفات گروه دو، تخلف دیگری از کارگر سر نزند، آثار تبعی تخلف وی با رأی هیأت و تأیید مدیریت سازمان، یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد.

تبصره 1: در صورت تکرار تخلف ظرف مدت شش ماه پس از رفع آثار تبعی با رأی هیأت انضباط کار، تصمیمات شدیدتری در مورد متخلف اعمال خواهد شد.

تبصره 2: چنانچه تعداد موارد تخلف با درج در پرونده ظرف مدت یکسال سه بار تکرار شود آثار تبعی به هیچ عنوان کاهش نخواهد یافت.

 

ماده 44- در صورت بروز هر گونه اختلاف در مورد اجرای آیین‌نامه ‌انضباط کار نظر اداره کار و امور اجتماعی و نهایتاً مراجع حل اختلاف قطعی است.

 

فصل چهارم: آیین‌نامه ‌انضباط

دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌و رانندگان خودروهای تحت نظارت سازمان

به منظور ایجاد رفاه و بالا بردن خدمات سرویس دهی خودروهای تحت نظارت سازمان و بهبود شرایط و رعایت حقوق قانونی در محیط کار مقررات زیر در نظر گرفته شده است:

 

الف – مقررات تشویقی:

به منظور بالا بردن سطح کارآیی رانندگان تحت نظارت سازمان و کلیه دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌و اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر و انضباط کار آنها در خطوط تحت نظارت در این آیین‌نامه ‌مقررات تشویقی زیر در نظر گرفته شده است:

 

ماده 45- انواع تشویقات:

1-تشویقات معمولی:

 تشویق معمولی شامل کلیه رانندگان  و بهره‌برداران خطوط تحت نظارت می‌شود که با توجه به بررسی و ارزیابی‌های به عمل آمده به توسط واحدهای ذیربط سازمان (تحت نظارت) به مدیریت سازمان هر شش ماه یکبار برای تشویق به هیأت مدیره سازمان معرفی می‌گردند.

 

2- تشویقات فوق العاده:

تشویق فوق العاده شامل رانندگان و بهره بردارانی می‌شود که حسب مورد با توجه به انجام کارهای فوق العاده و عملکرد درخشان (بنا به تشخیص و ارزیابی مدیریت سازمان) خارج از موعد سالیانه برای تشویق به هیأت مدیره سازمان معرفی خواهند شد.

 

ماده 46- روش ارزیابی و اتخاذ تصمیمات در هیأت (مدیره):

واحدهای مرتبط و ذیربط سازمان که نظارت مستقیم بر عملکرد بهره‌برداران و رانندگان خودروهای تحت نظارت سازمان، ضمن ارزیابی عملکرد و بررسی سوابق آنها با توجه به موارد پیش بینی شده در شرح وظایف ایشان کسانی را که برای تشویق مناسب تشخیص دهند، مراتب را کتباً با ذکر دلایل مربوطه (در مواردی که احتیاج می‌باشد به پیوست مدارک مربوطه) به مدیریت سازمان اعلام می‌نمایند.

مدیریت سازمان نیز با ارزیابی مجدد افراد معرفی شده را برای اتخاذ تصمیم به همراه پیشنهادات و چگونگی انجام تشویق با توجه به امکانات سازمان به هیأت مدیره سازمان معرفی می‌نماید.

هیأت مدیره سازمان نیز با توجه به پیشنهادات ارائه شده و با لحاظ امکانات سازمان بررسی و اعلام نظر خواهد نمود.

تبصره 1- نظر هیأت مدیره با ابلاغ مدیریت سازمان قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 2- مدیریت سازمان می‌تواند علاوه بر پاداش نقدی مطابق بندهای زیر، موارد تشویقی را به هیأت مدیره سازمان پیشنهاد نماید:

1-تشویق در جمع و حضور دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌و رانندگان خودروهای تحت نظارت سازمان.

2- فراهم نمودن امکانات لازم جهت زیارت اماکن متبرکه در داخل کشور در مدت زمانی حداکثر یک هفته (توسط سازمان).

3- ترتیب ملاقات با مقام معظم رهبری.

4- ترتیب ملاقات با روسای قوای مقننه، قضائیه، مجریه و دیگر مقامات لشکری و کشوری.

5- ترتیب معرفی از طریق رسانه‌های گروهی.

 

ب- مقررات انضباطی

ماده 47- با توجه به تفاوت ماهوی موجود در موضوع تخلفات رانندگان و بهره‌برداران خطوط تحت نظارت هیأت پنج نفره جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در موضوع تخلفات رانندگان و بهره‌برداران خودروهای تحت نظارت سازمان (موضوع تخلفات جدول شماره 9 پیوست همین آیین‌نامه) در محل تعیین شده توسط مدیریت سازمان تشکیل می‌گردد.

تبصره 1: رسیدگی به تخلفات بهره‌برداران و رانندگان خودروهای تحت نظارت سازمان با توجه به جدول تخلفات دارنده امتیاز خط در حین کار خواهد بود.

تبصره 2: تخلفات خارج از جدول ارائه شده در صورت ایجاد بی‌نظمی در عملکرد و اهداف سازمان بنا به تشخیص مدیریت سازمان قابل طرح در هیأت انضباطی موضوع ماده 46 خواهد بود.

تبصره 3: در صورتی که تخلفات بهره‌برداران و رانندگان خودروهای تحت نظارت از جرایم مندرج در سایر قوانین کشوری از جمله قوانین جزایی باشد، علاوه بر اعمال تصمیم‌های هیأت انضباطی، مراتب جهت اعمال مقررات کیفری مناسب به مراجع ذیصلاح قضایی نیز منعکس می‌شود.

تبصره 4: در مواقع ضروری پس از درخواست مدیریت واحد ذیربط سازمان (تحت نظارت) و با تأیید مدیر عامل سازمان تا اتخاذ تصمیم لازم از سوی هیأت از کارکرد راننده یا دارنده پروانه بهره‌برداری ‌متخلف جلوگیری خواهد شد.

 

ماده 48- ترکیب و اعضای هیأت انضباطی به شرح زیر خواهد بود:

1-دو نفر به نمایندگی واحد تحت نظارت بنا بر انتخاب مدیر عامل سازمان.

2- دو نفر به عنوان نماینده تام الاختیار با انتخاب رانندگان تحت نظارت به انتخاب خود رانندگان.

3- رانندگان بعد از برگزاری انتخابات یک نفر را به عنوان نماینده خط انتخاب و سپس بین نمایندگان خطوط انتخابات برگزار و دو نفر به عنوان نماینده تام الاختیار انتخاب و در هیأت شرکت حق رأی دارند.

4- یک نفر بنا بر انتخاب فرماندارای به عنوان نماینده فرماندارای

تبصره 1: اعضای هیأت به مدت دو/2 سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد نیز بلامانع می‌باشد.

تبصره 2: در صورتی که اعضای هیأت در3 جلسه متوالی و 5 جلسه متناوب بدون اجازه قبلی شرکت ننمایند عضویت آنان در هیأت سلب خواهد شد.

ماده 49- هیأت پس از اولین جلسه از بین اعضا به صورت انتخابی یک نفر را به عنوان رییس هیأت انضباطی انتخاب می نماید.

 

ماده 50- تصمیمات هیأت در کلیه موارد با اکثریت آراء معتبر می‌باشد.

تبصره: تصمیمات هیأت نباید مغایر با این آیین‌نامه و و قوانین جاری کشور باشد.

 

ماده 51- صورت مذاکرات و تصمیمات هیأت در دفتر ویژه ای ثبت و به امضای افراد حاضر در جلسه می‌رسد.

ماده 52- تصمیمات هیأت در شش نسخه تنظیم و بین اعضا و راننده مذکور توزیع می‌گردد.

ماده 53- در مواقع اضطراری پس از درخواست مدیریت تحت نظارت با تأیید مدیر عامل تا تصمیم لازم از سوی هیأت از کارکرد راننده متخلف در خط جلوگیری خواهد شد.

 

ماده 54- تخلفات پس از مطرح شدن در هیأت به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم خواهد گردید:

نوبت اول – اخطار شفاهی با درج در پرونده.

نوبت دوم – اخطار کتبی با درج در پرونده.

نوبت سوم – لغو موقت مجوز به مدت یک ماه.

نوبت چهارم - لغو موقت مجوز به مدت شش ماه.

نوبت پنجم – اخراج و سلب امتیاز به صورت دایم.

این آئین نامه که در قالب نامه شماره . . . . . . . . ریاست محترم هیأت مدیره سازمان پیشنهاد شده بود پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ . . . . . . . . . شورای سازمان در نهایت در 4 فصل  و 54 ماده و 40 تبصره به همراه 9 جدول (در 26 صفحه) به تصویب و تأیید شورای سازمان رسیده است.

 

 

رئیس شورای سازمان   

عضو شورای سازمان

عضو شورای سازمان    

عضو شورای سازمان    

عضو شورای سازمان    

 

 

جدول شماره 1

ردیف

کد

تخلفات تاکسیران

(دارنده پروانه تاکسیرانی)

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

101

عدم انجام خدمت در نوبت (شیفت) معین شده در پروانه

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

2

102

عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

3

103

عدم انجام خدمت درمسیر معیین شده در پروانه

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

4

104

عدم انجام خدمت در مکان و زمان معین شده توسط سازمان بر اساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافر

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

5

105

سپردن پروانه تاکسیرانی متعلق به خود جهت تاکسیرانی به غیر

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

6

106

رانندگی با تاکسی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد

توقف تاکسی توسط بازرس سازمان در یکی از پارکینگهای معین و تبعیت از تصمیمات هیأت

7

107

امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

8

108

حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

9

109

عدم رعایت شئون اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعمل‌های ارائه شده بایستی رعایت شود.

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

10

110

عدم انجام کشیک‌های محوله و رعایت مقررات آن

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

11

111

ارتکاب به جرم در هنگام تاکسیرانی و یا با استفاده از تاکسی

تابع تصمیمات هیأت انضباطی

12

112

عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

13

113

عدم رعایت نرخهای مصوب

50000

100000

تابع تصمیمات هیأت

14

114

عدم نصب کرایه سنج در صورت الزام به نصب آن

50000

100000

تابع تصمیمات هیأت

15

115

عدم استفاده از کرایه سنج

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

16

116

تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی

تابع تصمیمات هیأت انضباطی

17

117

عدم انجام نظافت بیرون و داخل تاکسی برابر دستورالعملهای صادره

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

18

118

عدم استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

19

119

عدم نصب پلاک کد شناسایی راننده بر روی شیشه عقب خودرو برای رویت از خارج و همچنین مسافر در داخل اتومبیل در محل قابل رویت برابر دستورالعمل سازمان

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

20

120

رانندگی با تاکسی که پروانه بهره‌برداری ‌آن توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا بطور موقت تا صدور پروانه بهره‌برداری ‌جدید باطل شده است پس از اطلاع از آن

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

21

121

عدم استفاده از تابلوی «خارج از سرویس» در مواردی که بنا به دلایل نفص فنی اتومبیل یا پایان نوبت کاری یا بنا به اضطرار قابل توجیه پذیرش مسافر ممکن نباشد.

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

22

122

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان در امور تاکسیرانی

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

23

123

خروج بدون مجوز از محدوده ای از شهر یا مسیر که برای تاکسیرانی( با تاکسی که مشخصات آن در پروانه تاکسیرانی قید گردیده است) مجاز اعلام شده است.

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

24

124

ارائه مدارک تقلبی جهت ثبت نام

تابع تصمیمات هیأت

25

125

نصب و استفاده از وسایل غیر مجاز در خودرو که مخالف دستورالعملهای صادر شده باشد

50000

100000

تابع تصمیمات هیأت

26

126

استفاده از پلاک شناسایی راننده دیگر در هنگام ارائه سرویس

تابع تصمیمات هیأت

27

127

ایراد ضرب و شتم با مسافرین و غیره

تابع تصمیمات هیأت

28

128

اختفاء، حمل و توزیع، خرید و فروش مواد مخدر یا هرنوع آلات و ادوات غیر مجاز

تابع تصمیمات هیأت

29

129

فحاشی، توهین، بی حرمتی به مسافرین، بازرسین و یا مسئولین ذیربط

تابع تصمیمات هیأت

30

130

مجازات تخلفاتی که از سوی مراجع ذیصلاح دیگر صادر و اجرا می‌گردد.

تابع تصمیمات هیأت

 

      

 

جدول شماره 2

ردیف

کد

ب :تخلفات تاکسیدار

(دارنده پروانه بهره‌برداری)

میزان خسارت و نوع اقدام

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله سوم

1

201

عدم نظارت درانجام خدمت در نوبت (شیفت) معین شده در پروانه تاکسیرانی راننده تاکسی

50000

100000

تابع تصمیمات هیأت

2

202

عدم نظارت در انجام سرویس مشخص شده در پروانه

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

3

203

عدم نظارت در انجام خدمت درمسیر معیین شده در پروانه

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

4

204

عدم نظارت در انجام خدمت در مکان و زمان معین شده توسط سازمان بر اساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافر

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

5

205

عدم نظارت در انجام برنامه های مربوط به کشیک

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

6

206

عدم نظارت در انجام مرتب نظافت بیرون و داخل تاکسی

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

7

207

عدم نظارت در رعایت شئون اسلامی و اجتماعی  برابر دستورالعملهای مربوطه

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

8

208

عدم نظارت بر نصب لوازم و اشیای غیر مجاز در تاکسی برابر دستورالعملهای ارائه شده

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

9

209

عدم نظارت بر استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

10

210

عدم نظارت برنصب پلاک کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه «تاکسی» در داخل اتومبیل در محل قابل رویت مسافر برابر دستورالعمل سازمان

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

11

211

سپردن تاکسی برای ارائه سرویس به افراد فاقد پروانه تاکسیرانی معتبر

توقف تاکسی توسط بازرس سازمان در یکی از پارکینگهای معین و تبعیت از تصمیمات هیأت

12

212

بهره‌برداری ‌از تاکسی در زمانی که پروانه بهره‌برداری ‌توسط مراجع ذیربط طبق مقررات اخذ یا بطور موقت تا صدور پروانه بهره‌برداری ‌جدید باطل شده است.

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

13

213

اعلام نکردن علت عدم ارائه سرویس ظرف 48 ساعت از تاریخ توقف تاکسی به سازمان

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

14

214

عدم نظارت بر رعایت نرخهای مصوب

50000

100000

تابع تصمیمات هیأت

15

215

عدم نصب کپسول آتشنشانی آماده به کار در وسیله نقلیه

50000

100000

تابع تصمیمات هیأت

16

216

نداشتن برگ معاینه معتبر اتومبیل که توسط مراجع ذیصلاح صادر می‌شود.

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

17

217

نداشتن رنگ‌آمیزی، خط‌کشی و علایم قابل نقش و نصب در بدنه و ظاهر تاکسی مطابق مشخصات پروانه و دستورالعملها

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

18

218

عدم نصب کرایه سنج در صورت الزام به نصب و استفاده از آن و عدم نظارت بر استفاده از آن

تابع تصمیمات هیأت

19

219

عدم توجه به اخطارها و تذکرات بازرسین سازمان

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

20

220

عدم رعایت انجام اضافه کار ساعتی حداکثر چهار ساعت و یا بدون رعایت اتصال اضافه کار به ابتدا یا انتهای نوبت مورد تعهد

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

21

221

اطلاع ندادن مرخصی بیش از سه روز رانندگان کمکی به سازمان که باعث تعطیل شدن یکی از نوبت‌های کاری مورد تعهد می‌شود.

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

22

222

عدم ارسال قسمت فوقانی برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف 24 ساعت به سازمان از تاریخ تحویل تاکسی به راننده.

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

23

223

عدم ارسال قسمت زیرین برگ مخصوص ارسال به تاکسیرانی جدا شده از صورتجلسه تحویل و تحول تاکسی (موجود در پروانه تاکسیرانی) ظرف 24 ساعت به سازمان از تاریخ فسخ قرار داد با راننده.

30000

60000

تابع تصمیمات هیأت

 

 

جدول شماره 3

جدول تخلفات دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری ‌(اشخاص حقوقی)

ردیف

کد

شرح تخلف

میزان خسارت و نوع اقدام

1

301

عدم اعلام تغییر وضعیت حقوقی شرکت با موضوع حمل و نقل عمومی مسافر تا زمانی که به نمایندگی سازمان در امر حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری فعالیت دارد

توقف فعالیت تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت

2

302

بکارگیری اتومبیل‌هایی که پروانه بهره‌برداری ‌برای آنها اخذ نشده است

توقف وسیله نقلیه در پارکینگ تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت

3

303

عدم اعلام تعداد اتومبیل‌های مشغول بکار شرکت در صورتیکه از تعداد تعیین شده بیشتر یا کمتر باشد

توقف وسیله نقلیه در پارکینگ تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت

4

304

عدم ارائه نسخه دوم قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی به سازمان

تابع تصمیمات هیأت

5

305

عدم استفاده از دفتر و توقفگاه مناسب برابر ضوابط تعیین شده توسط سازمان

تابع تصمیمات هیأت

6

306

عدم ارائه سرویس تاکسی برابر مشخصات قرارداد حداقل یک نوبت کاری 8 ساعته برای هر اتومبیل شرکت

تابع تصمیمات هیأت

7

307

عدم اعلام اینکه تعداد اتومبیل‌های شرکت از چهارپنجم تعداد اتومبیل‌های ارائه شده جهت سرویس بیشتر یا کمتر گردد، بیشتر از 24 ساعت

تابع تصمیمات هیأت

8

308

عدم انجام برنامه‌های کسیک اعلام شده

تابع تصمیمات هیأت

9

309

عدم انجام نظافت درون و بیرون تاکسی برابر دستورالعنل‌های صادره

تابع تصمیمات هیأت

10

310

عدم رعایت شئونات اسلامی برابر دستورالعمل‌های صادره

تابع تصمیمات هیأت

11

311

عدم استفاده از لباس تعیین شده توسط رانندگان به هنگام ارائه سرویس

تابع تصمیمات هیأت

12

312

عدم نصب کد شناسایی راننده و وسیله نقلیه(تاسی) در داخل اتومبیل در محل قابل رویت مسافر و شیشه عقب اتومبیل به نحوی که از بیرون قابل رویت باشد

تعیین خسارت در محل

13

313

عدم تجهیز شرکت به سیستم ارتباطی با ارائه اشتراک در سیستم ارتباطی شرکتهای مشابه در صورت اعلام سازمان مبنی بر استفاده از سیستم ارتباطی

تابع تصمیمات هیأت

14

314

واگذاری سهام شرکت تحت هر عنوان به اشخاص دیگر بدون اطلاع سازمان

تابع تصمیمات هیأت

15

315

عدم رعایت نرخهای مصوب و نصب و استفاده از تاکسیمتر برابر دستورالعمل‌های صادره

تعیین خسارت در محل

16

316

امتناع از محل مسافر برابر شرایط مقرر توسط سازمان و یا حمل مسافر خارج از شرایط مصوب

تعیین خسارت در محل

17

317

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکر بازرسین سازمان

تابع تصمیمات هیأت

18

318

استفاده از وسایط نقلیه ای که پروانه بهره‌برداری ‌آن به نام شرکت نیست بمنظور حمل و نقل عمومی مسافر

توقف وسیله نقلیه در پارکینگ تا اتخاذ تصمیم از طرف هیأت

 

 

                                                                                                                                                      

جدول شماره 4

راهنمای جدول جرایم و تخلفات آیین‌نامه ‌انضباطی

کد تخلفات

مرحله اول تخلف

مرحله دوم تخلف

مرحله سوم تخلف

106-111- 113-114-116-124-125-126-127

-128-129-130-201-211-218-301-302-303

-304-305-306-307-308-309-310-311-312

-313-314-315-316-317-318-319-320-321

-322-323-324-325-326-327-328-329-330

تعیین جریمه به مبلغ50000 ریال یا ارجاع به هیأت انضباطی (به تشخیص مدیریت سازمان)

تعیین جریمه به مبلغ 100000 ریال یا ارجاع به هیأت انضباطی (به تشخیص مدیریت سازمان)

تابع تصمیمات هیأت انضباطی

101-102-103-104-105-107-108-109

-110-112-115-117-118-119-120-121

-122-123-202-203-204-205-206-207

-208-209-210-212-213-214-215-216

-217-219-220-221-222-223

تعیین جریمه به مبلغ 30000 ریال یا ارجاع به هیأت انضباطی (به تشخیص مدیریت سازمان)

تعیین جریمه به مبلغ 60000 ریال یا ارجاع به هیأت انضباطی (به تشخیص مدیریت سازمان)

تابع تصمیمات هیأت انضباطی

 

                                                                                                                                              

 

جدول شماره 5

تشویق معمولی

نام نام خانوادگی ......................  شماره پرسنلی .....................      قسمت......................      شغل...................

شرح

حداکثر امتیاز

امتیاز متعلق به شش ماه

میانگین

نظرات مدیر

رعایت مقررات در حضور و غیاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعایت اصول اخلاق و فرهنگ اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعایت نظم و ترتیب نظامات داخلی کارگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داشتن روح همکاری و حسن سلوک و رفتار مناسب و شایان توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعایت دقیق دستورات شغلی مافوق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده به موقع از وسایل ایمنی و اجرای دقیق مقررات مربوط به حفاظت و بهداشت کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوشش موثر در امر افزایش سطح مهارت شخصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراقبت و نگهداری از تجهیزات و ابزار کار مربوط به کارگر و اطلاع به مسئولین برای سرویس دهی به موقع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

جدول شماره 6

تشویق موردی

نام نام خانوادگی ....................................   شماره پرسنلی ............................      قسمت.....................       شغل.....................

شرح

حداکثرامتیاز

امتیاز سرپرست

نظر مدیریت

امتیاز هیأت

خلاقیت و نوع‌آوری و ابداع و ارائه طریق عملی و مورد قبول در جهت کاهش ضایعات

 

 

 

 

ارائه طریق عملی و مورد قبول در جهت بهبود کم و کیفی تولید، هوشیاری و اقدام به موقع در موارد حساس در زمینه جلوگیری از بروز حادثه و خسارت مالی و جانی کارگران

 

 

 

 

انجام تعمیرات، بازسازی ماشین و ساخت قطعات مورد نیاز به دستور مدیریت و ارائه طرح‌ها و پیشنهادات مرتبط با بهبود شرایط کار

 

 

 

 

فعالیت و شرکت فعال و موفقیت‌آمیز در امر افزایش سطح مهارت کارگران به توصیه مدیریت

 

 

 

 

انجام سایر فعالیت‌هایی که به هر ترتیب به روند کار و فعالیت وجه تحرک بیشتری بخشیده و در بهبود کمی و کیفی فروش بلیط تأثیر قابل ملاحظه را داشته باشد

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

جدول شماره 7

تخلفات غیر موجه

 

مجموع غیبت غیر موجه تا چهار روز در ماه

مجموع غیبت غیر موجه از 5 تا 14 روز در ماه

15 روز بیشتر در ماه

نوبت اول

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به اضافه اخطار کتبی با درج در پرونده

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به اضافه توبیخ با درج در پرونده

 

نوبت دوم

عدم پرداخت مزد و مزایای جنبی و تعطیل هفتگی به نسبت روزهای غیبت به اضافه توبیخ کتبی با درج در پرونده

در این نوبت و احیاناً نوبت­های بعدی علاوه بر تنبیهات نوبت قبل هیأت تصمیم لازم را تا حد اخراج اتخاذ خواهد نمود

 

نوبت سوم

علاوه بر تنبیهات نوبت قبل،هیأت تصمیم لازم را تا حد اخراج اتخاذ خواهد نمود

 

در این باره هیأت با توجه به دو نوبت قبل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود

 

                                                                                                                                              

 

جدول شماره 8

فرم ارزشیابی پیشنهاد

نام نام خانوادگی پیشنهاد دهنده:                    شماره طرح:

نام نام خانوادگی کارگر:                      موضوع طرح پیشنهادی:

ردیف

شرح ضرایب

حدود مجاز ضرایب

ضریب تخصیصی

1

وزن بلیط

10-1

 

2

امانت داری

5-1

 

3

دلسوزی و نگهداری از وسیله نقلیه (تصادفات)

5-1

 

4

رضایت ارباب رجوع و برخورد مناسب با مسافرین

5-1

 

5

حضور مستمر در محل کار

5-1

 

6

خلاقیت و نوع آوری

5-1

 

7

پوشش مناسب و رعایت شئونات اسلامی

5-1

 

8

ایثار و از خود گذشتگی، تقوا و خویشتنداری

5-1

 

9

همدلی و همکاری با همکاران و مسئولین مربوطه

5-1

 

10

نداشتن اخطار اداری

5-1

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

                جمع امتیاز

 

 

                           نام و نام خانوادگی تهیه کننده:

 

 

 

جدول شماره 9

ردیف

تخلفات دارندگان امتیاز خطوط تحت نظارت

میزان خسارت و نوع اقدام

1

عدم انجام خدمت در نوبت (شیفت) معین شده در پروانه

تابع تصمیمات هیأت

2

عدم انجام سرویس مشخص شده در پروانه

تابع تصمیمات هیأت

3

عدم انجام خدمت در مسیر معین شده در پروانه

تابع تصمیمات هیأت

4

عدم انجام خدمت در مکان و زمان معیین شده توسط سازمان بر اساس برنامه حمل و نقل عمومی مسافر

تابع تصمیمات هیأت

5

سپردن پروانه بهره‌برداری ‌متعلق به خود جهت رانندگی به غیر

تابع تصمیمات هیأت

6

رانندگی با خودرویی که مشخصات آن با مشخصات مندرج در پروانه مطابقت ندارد

تابع تصمیمات هیأت

7

امتناع از حمل مسافر بدون عذر موجه

تابع تصمیمات هیأت

8

حمل مسافر با شرایطی خارج از مقررات

تابع تصمیمات هیأت

9

عدم رعایت شئون اسلامی و اجتماعی که برابر دستورالعملهای ارائه شده بایستی رعایت شود

تابع تصمیمات هیأت

10

عدم انجام کشیکهای محوله و رعایت مقررات آن

تابع تصمیمات هیأت

11

ارتکاب به جرم در هنگام رانندگی و یا استفاده از خودرو

تابع تصمیمات هیأت

12

عدم رعایت مقررات مربوط به حمل مسافر

تابع تصمیمات هیأت

13

عدم رعایت نرخهای مصوب

تابع تصمیمات هیأت

14

تکرار تخلفات راهنمایی و رانندگی

تابع تصمیمات هیأت

15

عدم انجام نظافت بیرون و داخل خودرو برابر دستورالعملهای صادره

تابع تصمیمات هیأت

16

عدم استفاده از لباس فرم نظیف توسط راننده هنگام ارائه سرویس

تابع تصمیمات هیأت

17

عدم توجه کامل به اخطارها و تذکرات بازرسان سازمان

تابع تصمیمات هیأت

18

ارائه مدارک تقلبی جهت ثبت نام

تابع تصمیمات هیأت

19

نصب و استفاده از وسایل غیر مجاز در خودرو که مخالف دستورالعملهای صادر شده باشد.

تابع تصمیمات هیأت

20

استفاده از پلاک شناسایی راننده دیگر در هنگام ارائه سرویس

تابع تصمیمات هیأت

21

ایراد ضرب و شتم با مسافرین و غیره

تابع تصمیمات هیأت

22

اختفاء، حمل و توزیع، خرید و فروش مواد مخدر یا هر نوع آلات و ادوات غیر مجاز

تابع تصمیمات هیأت

23

فحاشی، توهین، بی حرمتی به مسافرین، بازرسین و یا مسئولین ذیربط

تابع تصمیمات هیأت

24

اعتیاد به مواد افیونی

تابع تصمیمات هیأت

25

مجازات تخلفاتی که از سوی مراجع ذیصلاح دیگر صادر و اجرا می‌گردد

تابع تصمیمات هیأت

26

غیبت غیر موجه و ترک خطوط بدون مجوز از واحدهای ذیربط سازمان

تابع تصمیمات هیأت

27

تمرد از اجرای دستورات مقامات مسئول در واحدهای ذیربط سازمان

تابع تصمیمات هیأت

28

 

تابع تصمیمات هیأت

 

 

 

هیأت انضباطی

ابلاغ رأی

*****************

آقای ................. دارنده پروانه نمایندگی سازمان / بهره‌برداری شماره ........................ اعتراض مورخ .................. شما در ارتباط با برگ اخطاریه شماره ........................ مورخ ............... در جلسه مورخ ....................... هیأت انضباطی مطرح و با توجه به کلیه جوانب و موارد مذکور در دفاعیه، تصمیم هیأت به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................

توضیح اینکه مفاد این تصمیم قطعی و لازم الاجراست وبایستی ظرف مدت ........... ماه از تاریخ صدور به اجرا درآید. بدیهی است مبلغ خسارت تعیین شده پس از انقضای مهلت مذکور به دو برابر افزایش و از حساب سپرده ضمانت حسن انجام کار به طریق مقتضی توسط سازمان رأساً برداشت خواهد شد.

 

 

                                                                                    دبیر هیأت انضباطی