آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به وانت بار
1- آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
2- قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر (مصوب 67/01/23)
3- آيين‌نامه مديريت حمل و نقل بار و مسافر در شهر و حومه و اصلاحیه آن (شماره 61585/ت42282ک مورخ 88/03/20)
4- دستورالعمل طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره 88599/1/3/37 مورخ 89/06/13)
5- دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه (ابلاغی وزارت کشور به شماره 79631/3 مورخ 90/05/25)
6- شیوه نامه اجرایی دستورالعمل ساماندهی ناوگان بار شهری و حومه موضوع ابلاغیه شماره 88599/1/3/37 مورخ 1389/06/13 وزارت کشور (شماره 141005/1/3مورخ 91/11/09)
7- آیین‌نامه ‌اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو (شماره 44055/ت27457ه مورخ 82/08/07)
8- ماده (4) تصویب نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 1387/06/07 در خصوص سن فرسودگی خودروها
9- آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاحیه‌های بعدی آن (شماره 61572/ت42596ک مورخ 88/3/20)
10- بند 1 برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ کشور مصوب هیئت وزیران